Conformitat i compliment

L'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat, que permet obtenir la Declaració/Certificació de Conformitat, és un procés ordenat que inclou les següents fases:

Fases del proceso de certificación y Conformidad en el ENS

Fases del procés de certificació / conformitat a l’ENS