Distintius de Conformitat

Conscient de la necessitat de donar publicitat a les garanties adoptades en el desenvolvimiento de les Administracions Públiques i el desenvolupament del procediment administratiu prestat per mitjans electrònics, l'Article 41 de l'ENS relatiu a la publicació de conformitat assenyala: “Els òrgans i Entitats de Dret Públic donaran publicitat a les corresponents seus electròniques a les declaracions de conformitat, i als distintius de seguretat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat”.

Segons la categoria del sistema es distingeix entre Declaració de conformitat i Certificació de conformitat, recollits en la Guia 809 (Declaració i Certificació de Conformitat amb el ENS):

Declaració de Conformitat: d'aplicació a sistemes d'informació de categoria Bàsica. Podrà representar-se mitjançant Segell o Distintiu de Declaració de Conformitat generat per l'entitat sota la responsabilitat de la qual estigui el sistema.Certificació de Conformitat: d'aplicació obligatòria a sistemes d'informació de categoria Mitjana o Alta i voluntària en el cas de sistemes d'informació de categoria Bàsica.Instrucció Tècnica de Seguretat (ITS) de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

Entitats de Certificació de l’ENS

ENAC

Aquesta distinció és aplicable a entitats de les Administracions Públiques, Proveïdors de serveis i solucions i prestadors de serveis d'auditoria i certificació.

Guía CCN-STIC-809 Declaración y certificación de conformidad con el ENS y distintivos de cumplimiento