Marco Normativo

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Informe del Estado de la Seguridad

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Notificación de Incidentes de Seguridad

S'han desenvolupat varios documents que esmenen els errors detectats:

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Taula de l'apartat 2.4 de l'Annex II

R.D. 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació de l'R.D. 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Fe d’errates ENS

S'han detectat algunes errates en la publicació del Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre. Es troben als següents apartats:

1) Arquitectura de seguretat: discordança entre la taula i l'apartat. Falta un + a l'apartat 4.1.2 en existir un increment d'exigències.

Diu l'apartat 4.1.2:

Ha de dir:

2) Components certificats: discordança entre la taula recopilatori i l'apartat en el color de la cel·la. Aquest color ha de ser vermell quan la mesura solament aplica a aquesta categoria ALTA.

Diu l'apartat 4.1.5:

Ha de dir:

3) Sistemes de mètriques: discordança entre la taula i l'apartat.

Diu la taula de l'apartat 2.4 de l'annex II:

Ha de dir:

Esborrat i destrucció: discordança entre la taula recopilatori i l'apartat

Diu l'apartat 5.5.5:

Ha de dir:

5) Desenvolupament d'aplicacions: on diu categoria baix, mitjà, alt; ha de dir categoria bàsica, mitjana, alta

Diu l'apartat 5.6.1:

Ha de dir:

6) Protecció de serveis i aplicacions web: on diu nivell, ha de dir categoria

Diu l'apartat 5.8.2:

Ha de dir:

Pot trobar una explicació més detallada de les errates detectades en el següent document. documento.