Fe d’errates ENS

S'han detectat algunes errates en la publicació del Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre. Es troben als següents apartats:

1) Arquitectura de seguretat: discordança entre la taula i l'apartat. Falta un + a l'apartat 4.1.2 en existir un increment d'exigències.

Diu l'apartat 4.1.2:

Ha de dir:

2) Components certificats: discordança entre la taula recopilatori i l'apartat en el color de la cel·la. Aquest color ha de ser vermell quan la mesura solament aplica a aquesta categoria ALTA.

Diu l'apartat 4.1.5:

Ha de dir:

3) Sistemes de mètriques: discordança entre la taula i l'apartat.

Diu la taula de l'apartat 2.4 de l'annex II:

Ha de dir:

Esborrat i destrucció: discordança entre la taula recopilatori i l'apartat

Diu l'apartat 5.5.5:

Ha de dir:

5) Desenvolupament d'aplicacions: on diu categoria baix, mitjà, alt; ha de dir categoria bàsica, mitjana, alta

Diu l'apartat 5.6.1:

Ha de dir:

6) Protecció de serveis i aplicacions web: on diu nivell, ha de dir categoria

Diu l'apartat 5.8.2:

Ha de dir:

Pot trobar una explicació més detallada de les errates detectades en el següent document. documento.

D'altra banda, i a l'espera de la seva publicació en el BOE, s'han desenvolupat dos documents que esmenen els errors detectats: