Consello Nacional de Ciberseguridade

O Consello de Ciberseguridade Nacional é o órgano colexiado de apoio ao Consello de Seguridade Nacional na súa condición de Comisión Delegada do Goberno para a Seguridade Nacional, no marco da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno. O Consello Nacional de Ciberseguridade, presidido polo secretario de Estado director do Centro Nacional de Intelixencia e director do Centro Criptolóxico Nacional, créase por Acordo do Consello de Seguridade Nacional do 5 de decembro de 2013.

O Consello Nacional de Ciberseguridade é o encargado de reforzar as relacións de coordinación, colaboración e cooperación entre as distintas Administracións Públicas con competencias en materia de Ciberseguridade, así como entre os sectores públicos e privados, e facilita a toma de decisións do propio Consello mediante a análise, estudo e proposta de iniciativas tanto no ámbito nacional como no internacional.

Reúnese a iniciativa do seu presidente como mínimo con carácter bimestral ou cantas veces o considere necesario atendendo ás circunstancias que afecten á Ciberseguridade.

GRAFICO-GOBERNANZA-CIBERSEGURIDAD


Estratexia Nacional de Ciberseguridad

A Estratexia Nacional de Seguridade Cibernética, aprobada o 30 de abril de 2019, desenvolve as previsións da Estratexia de Seguridade Nacional de 2017 no ámbito da seguridade cibernética. Tendo en conta os obxectivos xerais, o obxectivo do alcance e as liñas de actuación establecidas para logralo, o documento está estructurado en cinco capítulos:

  • O ciberespazo, máis aló dun espazo común global, que proporciona unha visión xeral da esfera da seguridade cibernética, os avances realizados na materia desde a adopción da Estratexia de 2013, os motivos que apoian o desenvolvemento da Estratexia Nacional de Seguridade Cibernética 2019, así como as principais características que impulsan o seu desenvolvemento.
  • As ameazas e desafíos no ciberespazo, determinan as principais ameazas do ciberespazo que se derivan da súa condición de espazo global común, de alta tecnoloxía e da gran conectividade que fai posible amplificar o impacto de calquera ataque. Clasificar estas ameazas e desafíos en dúas categorías: por unha banda, as que ameazan activos que forman parte do ciberespazo; e por outro, aqueles que usan o ciberespazo como un medio para realizar actividades maliciosas e ilícitas de todo tipo.
  • Propósito, principios e obxectivos para a seguridade cibernética, aplican os principios orientadores da Estratexia de Seguridade Nacional 2017 (Unidade de Acción, Anticipación, Eficiencia e Resiliencia) a cinco obxectivos específicos. Liñas de actuación e medidas, onde se establecen sete liñas de actuación e identifícanse as medidas para o desenvolvemento de cada unha delas.
  • A seguridade cibernética no sistema de seguridade nacional define a arquitectura orgánica da seguridade cibernética. Baixo a dirección do presidente do goberno, a estrutura está composta por tres órganos: o Consello de Seguridade Nacional, como Comisión Delegada do Goberno para a Seguridade Nacional; o Consello Nacional de Ciberseguridade, que apoia ao Consello de Seguridade Nacional e asiste o Presidente do Goberno na dirección e coordinación da política de seguridade nacional no campo da ciberseguridade e fomenta as relacións de coordinación, colaboración e cooperación entre as administracións públicas. e entre estes e o sector privado e o Comité de Situación, que, co apoio do Departamento de Seguridade Nacional, apoiará a xestión de situacións de crise en calquera área que, debido á súa transversalidade ou dimensión, desborda as capacidades de resposta de os mecanismos habituais.

Máis información (BOE)

2019
Estratexia Nacional de Ciberseguridad 2019