Conformidade e cumprimento

A adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade, que permite obter a Declaración/Certificación de Conformidade, é un proceso ordenado que inclúe as seguintes fases:

Fases del proceso de certificación y Conformidad en el ENS

Fases del proceso de Certificación/Conformidad en el ENS