Marco normativo

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Informe del Estado de la Seguridad

Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de Notificación de Incidentes de Seguridad

Desenvolvéronse varios documentos que emendan os erros detectados:

Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica

Táboa do apartado 2.4 do Anexo II

Real Decreto 951/2015, do 23 de outubro, de modificación do anterior RD

Fe d’errates ENS

Detectáronse algunhas erratas na publicación do Real Decreto 951/2015, do 23 de outubro. Atópanse nos seguintes apartados:

1) Arquitectura de seguridade: discordancia entre a táboa e o apartado. Falta un + no apartado 4.1.2 ao existir un incremento de esixencias.

Di o apartado 4.1.2:

Debe decir:

2) Compoñentes certificados: discordancia entre a táboa recompilatoria e o apartado na cor da cela. Esta cor debe ser vermella cando a medida só se aplica a esta categoría ALTA.

Di o apartado 4.1.5:

Debe decir:

3) Sistemas de métricas: discordancia entre a táboa e o apartado.

Di a táboa do apartado 2.4 do anexo II:

Debe decir:

4) Borrado e destrución: discordancia entre a táboa recompilatoria e o apartado.

Di o apartado 5.5.5:

Debe decir:

5) Desenvolvemento de aplicacións: onde di categoría baixo, medio, alto; debe dicir categoría básica, media, alta

Di o apartado 5.6.1:

Debe decir:

6) Protección de servizos e aplicacións web: onde di nivel, debe dicir categoría.

Di o apartado 5.8.2:

Debe decir:

Pode atopar unha explicación máis detallada das erratas detectadas no seguinte documento.