Insignias de conformidade

Consciente da necesidade de dar publicidade ás garantías adoptadas no desenvolvemento das Administracións Públicas e o desenvolvemento do procedemento administrativo prestado por medios electrónicos, o Artigo 41 do ENS relativo á publicación de conformidade sinala: “Os órganos e Entidades de Dereito Público darán publicidade nas correspondentes sedes electrónicas ás declaracións de conformidade, e aos distintivos de seguridade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade”.

Segundo a categoría do sistema distínguese entre Declaración de conformidade e Certificación de conformidade, recollidos na Guía 809 (Declaración e Certificación de Conformidade co ENS):

Declaración de Conformidade: de aplicación a sistemas de información de categoría Básica. Poderá representarse mediante Selo ou Distintivo de Declaración de Conformidade xerado pola entidade baixo cuxa responsabilidade estea o sistema.Certificación de Conformidade: de aplicación obrigatoria a sistemas de información de categoría Media ou Alta e voluntaria no caso de sistemas de información de categoría Básica.Instrución Técnica de Seguridade (ITS) de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade.

Entidades de Certificación do ENS

ENAC

Esta distinción é de aplicación a entidades das Administracións Públicas, provedores de servizos e solucións e prestadores de servizos de auditoría e certificación.

Guía CCN-STIC-809 Declaración y certificación de conformidad con el ENS y distintivos de cumplimiento