Política de privacidad

En cumprimento do disposto nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) informámoslle dos seguintes aspectos legais:

1.- Responsable do tratamento

O responsable do tratamento é o Centro Criptolóxico Nacional (CCN)

CIF número S-2800155-J,

Domicilio social en C/Argentona 30, 28023 Madrid - España.

Teléfono (+34) 91 372 50 00

Enderezo de correo electrónico:

2.- Finalidade do tratamento

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade exclusiva a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario, o envío de información, avisos e alertas, así como o seguimento de consultas expostas polos usuarios.

3.- Lexitimación do tratamento

A base xurídica do tratamento, segundo o artigo 6 do RGPD, baséase nas seguintes condicións:

a) O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao Responsable do Tratamento ( CCN), como consecuencia das competencias que lle confire o Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, o Real Decreto 421/2004, do 12 de marzo, polo que se regula o Centro Criptolóxico Nacional, en virtude do disposto na Lei 11/2002, do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia, dentro do marco establecido pola Estratexia de Ciberseguridade Nacional.

b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición de leste de medidas precontractuales; segundo o disposto no art.13. c do RGPD, o tratamento baseado no consentimento supoñerá que a existencia do dereito para retirar o mesmo, en calquera momento, non afectará á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Cabe advertir que, no suposto de solicitar un servizo, este non poderá prestarse caso de non ser facilitados os datos necesarios para poder levalo a cabo. Non se tomarán decisións automatizadas en base ao seu perfil.

4.- Conservación de datos

Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a citada obriga legal do Responsable do Tratamento ou a antedita relación contractual. Cando esta relación cese, e en todo caso se se solicita a supresión dos datos, manteremos os seus datos persoais bloqueados durante os prazos establecidos por lei. Transcorridos estes prazos serán eliminados de conformidade coa legalidade vixente.

5.- Destinatarios de cesións ou transferencias

Os datos poderán ser cedidos a terceiros legalmente habilitados, como é o caso da Administración Tributaria ou organismos xudiciais.

Informámoslle tamén da existencia de encargados de tratamento cos que se asina o debido contrato de acceso a datos por conta de terceiros conforme aos art. 28 e seguintes do RGPD. Unicamente se elixirán encargados de tratamento que ofrezan garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa acorde cos requisitos establecidos por lei.

Pola contra, non se teñen previstas transferencias internacionais de datos.

6.- Dereitos das persoas interesadas

Os afectados, dentro do marco legal que resulte de aplicación en cada caso, terán os seguintes dereitos:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso: poderán solicitar a consulta dos seus datos persoais.
  • Dereito de rectificación: poderá modificar os datos persoais inexactos ou completar os que estean incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
  • Dereito de supresión: poderá solicitar a eliminación dos datos persoais que lle concirnen.
  • Dereito de portabilidade: terá dereito a recibir os datos persoais que facilitase e a transmitilos a outro responsable do tratamento
  • Dereito á limitación: cando se cumpran determinadas condicións, o interesado terá dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos persoais.
  • Dereito de oposición ao seu tratamento: poderá solicitar que non se traten os seus datos persoais.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Para o exercicio de calquera destes dereitos ou para revogar o consentimento pode facelo enviando un correo electrónico a Correo electrónico de contacto de Centro Criptológico Nacional. Para o exercicio dos seus dereitos deberá acompañar á súa solicitude unha copia do DNI ou documento equivalente