Avaliación

Avaliación da seguridade dos produtos e sistemas TIC de acordo a uns determinados criterios ou normativa, en función da información que manexan. Unha vez son confirmados os resultados da citada avaliación iníciase o proceso de certificación. O CCN realiza tres tipos de certificacións: certificación funcional, certificación criptolóxica no caso de que manexen información nacional clasificada e certificación TEMPEST.

A avaliación e certificación dun produto de seguridade TIC é o único medio obxectivo que permite valorar e acreditar a capacidade dun produto para manexar información de forma segura.