Sobre nosotros

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN) é o organismo responsable de garantir a seguridade das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) nas diferentes entidades do sector público, así como a seguridade dos sistemas que procesan, almacenan ou transmiten información clasificada

O seu ámbito de competencia está definido polo seguinte marco normativo:

  • Lei 11/2002, 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia (CNI)
  • Real Decreto 421/2004, 12 de marzo, que regula e define o ámbito e funcións do Centro Criptolóxico Nacional (CCN).
  • Orde Ministerio Presidencia PRE/2740/2007, do 19 de setembro, que regula o Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información, e que confire ao CCN a capacidade de actuar como Organismo de Certificación (OC) do devandito Esquema.
  • Real Decreto 03/2010, do 8 de xaneiro, de desenvolvemento do Esquema Nacional de Seguridade (ENS), (actualizado no RD 951/2015, do 23 de outubro) no que se establecen os principios básicos e requisitos mínimos, así como as medidas de protección a implantar nos sistemas da Administración.
  • Comisión Delegada do Goberno para Asuntos de Intelixencia, que define anualmente os obxectivos do CNI mediante a Directiva de Intelixencia, que marca a actividade do Centro.

Outra normativa

Además de la legislación anteriormente expuesta, varias han sido las normativas publicadas en los dos últimos años que afectan muy directamente al sector de la ciberseguridad y, por ende, a la actividad del Centro Criptológico Nacional. Entre otras, podemos citar: