Sobre nosaltres

El Centre Criptològic Nacional (CCN) és l'organisme responsable de garantir la seguretat les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les diferents entitats del Sector Públic, així com la seguretat dels sistemes que processen, emmagatzemen o transmeten informació classificada.

El seu àmbit de competència està definit pel següent marc normatiu:

  • Llei 11/2002, 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI)
  • Reial decret 421/2004, 12 de març, que regula i defineix l'àmbit i funcions del Centre Criptològic Nacional (CCN).
  • Ordre Ministeri Presidència PRE/2740/2007, de 19 de setembre, que regula l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació, i que confereix al CCN la capacitat d'actuar com a Organisme de Certificació (OC) d'aquest Esquema.
  • Reial decret 03/2010, de 8 de gener, de desenvolupament de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), (actualitzat RD 951/2015, de 23 d'octubre) en el qual s'estableixen els principis bàsics i requisits mínims, així com les mesures de protecció a implantar en els sistemes de l'Administració.
  • Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d'Intel·ligència, que defineix anualment els objectius del CNI mitjançant la Directiva d'Intel·ligència, que marca l'activitat del Centre.
edificio-ccn

Altra normativa

A més de la legislació anteriorment exposada, vàries han estat les normatives publicades en els dos últims anys que afecten molt directament al sector de la ciberseguretat i, per tant, a l'activitat del Centre Criptològic Nacional. Entre unes altres, podem citar: