Centre Nacional d'Intel·ligència

Davant els nous reptes de l'escenari nacional i internacional, era necessari disposar a Espanya d'un Servei d'Intel·ligència especialitzat i modern amb capacitat per afrontar-los amb eficàcia. La resposta a tal necessitat és el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Organisme públic responsable de facilitar al President del Govern i al Govern de la Nació les informacions, anàlisis, estudis o propostes que permetin prevenir i evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d'Espanya, els interessos nacionals i l'estabilitat de l'Estat de dret i les seves institucions. (Art. 1 Llei 11/2002)

Emparo Jurídic

El CNI es regeix pel principi de submissió a l'ordenament jurídic i du a terme les seves activitats específiques en el marc de les facultats expressament establertes en la Llei 11/2002 de 6 de maig reguladora del CNI i en la Llei Orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d'Intel·ligència.

Competències i coordinació

Cal destacar que el CNI agrupa activitats que en altres països estan separades en dos o més Serveis d'Intel·ligència. Això permet que la coordinació i intercanvi d'intel·ligència entre àmbits complementaris sigui àgil i completa, alhora que s'optimitzen els recursos. En aquest sentit, el CNI funciona sota el principi de coordinació amb altres serveis d'informació de l'Estat.

Aquesta coordinació es duu a terme en la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d'Intel·ligència (Art. 6 de la Llei 11/2002), que segons el Reial decret 1886/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableixen les Comissions Delegades del Govern, i posteriorment rectificat per una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 5 del divendres 6 de gener de 2012, estarà presidida per la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència, i integrada pels Ministres d'Afers exteriors i Cooperació, de Defensa, de l'Interior, d'Economia i Competitivitat, el Director del Gabinet de la Presidència del Govern, el Secretari d'Estat de Seguretat i el Secretari d'Estat Director del Centre Nacional d'Intel·ligència, que actuarà com a secretari de la mateixa.