Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Productes Certificats

L'adquisició d'un producte de seguretat TIC que va a manejar informació nacional classificada o informació sensible ha d'estar precedida d'un procés de comprovació que els mecanismes de seguretat implementats en el producte són adequats per protegir aquesta informació. L'avaluació i certificació d'un producte de seguretat TIC és l'únic mitjà objectiu que permet valorar i acreditar la capacitat d'un producte per manejar informació de forma segura.

L'Organisme de Certificació (OC) certifica la seguretat de productes i sistemes de Tecnologies de la Informació, segons l'establert en el Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació, aprovat per Ordre PRE/2740/2007, de 19 de setembre, i després de considerar, entre altres proves, els informes d'avaluació emesos pels laboratoris acreditats i realitzats conforme als criteris, mètodes i normes d'avaluació de la seguretat indicats en l'Ordre ministerial.