Avaluació

Avaluació de la seguretat dels productes i sistemes TIC d'acord a uns determinats criteris o normativa, en funció de la informació que manegen. Una vegada són confirmats els resultats de la citada avaluació s'inicia el procés de certificació. El CCN realitza tres tipus de certificacions: certificació funcional, certificació criptològica en el cas que manegin informació nacional classificada i certificació TEMPEST.

L'avaluació i certificació d'un producte de seguretat TIC és l'únic mitjà objectiu que permet valorar i acreditar la capacitat d'un producte per manejar informació de forma segura.