Aviso Legal

Condicións de utilización web

A páxina www.ccn.cni.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal) é titularidade do Centro Criptolóxico Nacional (en diante CCN), adscrito ao Centro Nacional de Intelixencia (en diante CNI), CIF número S-2800155- J, con domicilio social en C/ Argentona 30, 28023 Madrid - España. Teléfono (+34) 91 372 50 00. Enderezo de correo electrónico Correo electrónico de contacto de Centro Criptológico Nacional

Condicións xerais do sitio web

O CCN infórmalle que o acceso e uso do portal www.ccn.cni.es, así como os servizos ou contidos que a través del se poidan obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación doutro tipo de condicións que lle serán previamente mostradas.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación plena e sen reservas dos termos legais recollidos neste texto.

O CCN resérvase o dereito de realizar cambios no portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Así mesmo, as condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que, dado que o acceso e/ou uso da web atribúe a condición de usuario, comunicámoslle que debe revisar estes termos cada vez que visite de novo o portal.

Exclusión de responsabilidades

No caso de que no sitio web se estableceran ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da Internet, o CCN non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.

En ningún caso o CCN asumirá responsabilidade ningunha polos contidos de ningunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, non garantindo por tanto a calidade, accesibilidade, fiabilidade, exactitude, veracidade e legalidade de calquera tipo de material ou información contida nestas webs.

En ningún caso existe asociación entre a páxina web do CCN e as páxinas externas vinculadas.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

O presente sitio web, así como os contidos (incluíndo bases de datos, arquivos de texto, audio, vídeo e software), deseños e servizos que o integran son propiedade e atópanse baixo o control do CCN, estando protexidos sen ningunha limitación polas leis de propiedade industrial e intelectual españolas, así como polos diferentes tratados internacionais que sexan aplicables. Igualmente son de titularidade do CCN as marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do CCN que aparecen na web, e como tal están debidamente rexistrados.

O seu uso, reprodución total ou parcial, distribución, comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, a transformación, tradución, adaptación ou calquera outra actividade similar ou análoga queda totalmente prohibida salvo que medie autorización previa por escrito do CCN. A licenza de uso de calquera contido deste portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

Uso de enderezos IP e navegación con cookies

A navegación dun usuario neste Portal, do mesmo xeito que en calquera outro sitio web, deixa como rastro o enderezo IP que nesa sesión lle foi asignada polo seu provedor de acceso a Internet. O rexistro do devandito enderezo IP serve exclusivamente para fins internos, como son as estatísticas de acceso ao Portal.

As cookies son ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que nos permiten obter información sobre a data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa web, o país e procedencia seleccionada polo usuario para unha futura presentación do sitio web acorde coa súa procedencia xeográfica, e sobre aqueles elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas.

O sitio web do CCN e os seus dominios utilizan cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos sitios web por parte do usuario, a recollida de estatísticas e sobre aqueles elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas.

O CCN mostra información sobre a súa Política de cookies na parte inferior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co obxecto de que vostede sexa consciente.

Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

  • Aceptar cookies. Non se volverá visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
  • Restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do CCN ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente. Se o usuario do portal www.ccn.cni.es non desexa aceptar a gravación da cookie no seu computador, poderá navegar polo portal sen ningún tipo de restrición.

Restricións de acceso

O CCN resérvase o dereito para denegar discrecionalmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, o acceso de calquera usuario a este sitio web ou a algunha parte do mesmo.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre CCN e o usuario rexerase pola normativa española vixente, independentemente da contorna legal do usuario. A resolución de calquera controversia que poida xurdir con ocasión da visita á web, ou do uso dos servizos que nela se poidan ofertar, será sometida aos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.

Versión multilingüe

O portal web do CCN está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

O contido do portal está traducido segundo os diferentes niveis de profundidade. Exclúense da tradución as seccións de actualización continua, dada a inmediatez dos cambios expostos no mesmo, así como as normas xurídicas.

Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e as das outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.