Produtos certificados

A adquisición dun produto de seguridade TIC que vai manexar información nacional clasificada ou información sensible debe estar precedida dun proceso de comprobación de que os mecanismos de seguridade implementados no produto son adecuados para protexer a devandita información. A avaliación e certificación dun produto de seguridade TIC é o único medio obxectivo que permite valorar e acreditar a capacidade dun produto para manexar información de forma segura.

O Organismo de Certificación (OC) certifica a seguridade de produtos e sistemas de Tecnoloxías da Información, segundo o establecido no Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información, aprobado pola Orde PRE/2740/2007, do 19 de setembro, e tras considerar, entre outras probas, os informes de avaliación emitidos polos laboratorios acreditados e realizados conforme aos criterios, métodos e normas de avaliación da seguridade indicados na Orde ministerial.